Ігнатуша Алла Леонідівна

викладач предметів загальної педагогіки і психології

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

педагогічне звання «вчитель-методист

стаж роботи – 33 роки.

Сертифікати

Публікації

Ігнатуша А. Л. Актуальність педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського на сучасному етапі становлення національної школи / А. Л. Ігнатуша // Наукова спадщина Василя Сухомлинського у контексті розвитку освіти особистості впродовж життя : зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, присвяченої 98-річчю від дня народження В. Сухомлинського, 28–29.09.2016 / Уклад. О. Е. Жосан. – Кропивницький: Ексклюзив-систем, 2016. – С. 155 – 159.

 

Ігнатуша А. Л. Волонтерський рух: становлення та розвиток / Г. М. Мінєнко, А. Л. Ігнатуша // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 27 лютого 2017 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2017. – С. 133 – 137.

 

Ігнатуша А. Л. Комунікативна компетентність вчителя початкових класів / А. Л. Ігнатуша, К. І. Ляшенко // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Суми, 09-10 грудня 2015 року). – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С.121-124.

 

Ігнатуша А. Л. Новітні підходи до підготовки професійно-компетентних фахівців сучасної школи / А. Л. Ігнатуша // Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної педагогічної освіти: науково-методичний збірник матеріалів Днів науки (квітень 2015). – Лисичанськ, 2015. – C. 124 – 128.

 

Ігнатуша А. Л. Особливості впровадження модульно-рейтингової технології навчання в процесі викладання педагогіки / Н. О. Гончаренко, А. Л. Ігнатуша // Сучасні педагогічні технології у вищій освіті. Збірник наукових праць: матеріали ІІ міжвузівської науково-педагогічної конференції (18 квітня 2008 року). – Дніпропетровськ : Видавництво ІМА-прес, 2008. – С. 45 – 47.

 

Ігнатуша А. Л. Особливості роботи з дітьми в стресових ситуаціях / А. Л. Ігнатуша // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі : мат. Всеукр. наук.-практич. конф. (м. Лисичанськ 27 лютого 2017 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. – С. 58 – 61.

 

Ігнатуша А. Л. Педагогічна діяльність та готовність до неї / А. Л. Ігнатуша // Збірник матеріалів міжвузівської регіональної науково-практичної конференції «Інтеграція наукової і навчальної роботи: проблеми, досвід, інновації». – Лисичанськ : ТОВ «Лисичанська друкарня», 2013. – С. 80-82.

 

Ігнатуша А. Л. Педагогічна практика у професійний підготовці вчителя / А. Л. Ігнатуша // Педагогічна практика у професійній підготовці вчителя: збірник матеріалів засідання міжвузівського проблемного столу викладачів педагогічних вузів Східного регіону (18 лютого 2005 року). – Харків: Константа, 2005. – С. 23 – 26.

 

Ігнатуша А. Л. Педагогічна практика як невід’ємна частина методичної підготовки майбутніх вчителів початкової школи / О. О. Гуцкало, А. Л. Ігнатуша // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: Європейський вектор: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 березня 2014 року). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2014. – С. 88-91.

 

Ігнатуша А. Л. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до екологічного виховання / А. Л. Ігнатуша, К. І. Ляшенко // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання : наукова дискусія : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 108-112.

 

Ігнатуша А. Л. Підходи до організації інклюзивного навчання за кордоном / А. Л. Ігнатуша // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науковопрактичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2017. – С. 54–56.

 

Ігнатуша А. Л. Підходи до організації інклюзивної освіти на сучасному етапі / А. Л. Ігнатуша // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016. – С. 47–51.

 

Ігнатуша А. Л. Підходи до підготовки майбутніх вчителів у світлі вимог сучасної освіти / А. Л. Ігнатуша, К. І. Ляшенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – 2016. – № 6 (303). – Ч. 1. – С. 64–70.

 

Ігнатуша А. Л. Студентська практика – ключ до майбутньої професії / А. Л. Ігнатуша // Удосконалення практичної професійної підготовки майбутніх фахівців у контексті сучасних вимог: збірник матеріалів регіональної міжвузівської науково-практичної конференції (24 березня 2010 року). – Артемівськ, 2010. – C. 125 – 128.

 

Ігнатуша А. Л. Творче застосування педагогічних технологій як умова якісної підготовки майбутніх фахівців для освіти України / А. Л. Ігнатуша, Н. О. Гончаренко // Формування професійно-компетентного педагога в умовах оновлення змісту навчання: Збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Східного регіону (13 березня 2008 р.). – Красноармійськ: Видавничий центр, 2008. – С. 30 – 33.

 

Ігнатуша А. Л. Формування здорового способу життя / А. Л. Ігнатуша // Формування культури здоров’я дітей різного віку з особливими потребами: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Лисичанськ, 20 лютого 2014 р.). – Лисичанськ: ООО «КИТ-Л», 2014. – С. 40 – 41.

 

Ігнатуша А. Л. Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в умовах педагогічного коледжу / А. Л. Ігнатуша // Освіта Донбасу. – 2005. - № 3. – С. 70 – 72.

 

Ігнатуша А. Л. Інклюзивна освіта: загальнопедагогічні засади / А. Л. Ігнатуша // Надання освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору: Мат. регіональної наук.-практич. конф. (м. Лисичанськ 09 грудня 2015 р.). – Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» – С. 36 – 39.

 

Ігнатуша А. Л. В. О. Сухомлинський та психологія / А. Л. Ігнатуша, Т. Г.Саприкіна // Ідеї Василя Сухомлинського про психологічне забезпечення навчально-виховного процесу та сучасна освіта : зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конференції, 18–28.09.2017 / уклад. О. Е. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзивсистем, 2017. - С. 128–132.

 

Ігнатуша А. Л. Впровадження спадщини В. О. Сухомлинського у підготовку майбутніх учителів / А. Л. Ігнатуша // Педагогічні вектори: В. О. Сухомлинський та сучасність : Матеріали регіональної наук.-практич. конф. – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 105–107.

 

Ігнатуша А. Л. Інклюзивна освіта в системі освіти України / А. Л. Ігнатуша // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2018. – С. 105–107.

 

Ігнатуша А. Л. Погляди  В. Сухомлинського  на виховання громадянина / А. Л. Ігнатуша // Формування  громадянських  компетентностей  фахівця  нової  генерації:  Збірник  за матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (15  травня  2019 року).  –  Лисичанськ  : ВП  «Лисичанський  педагогічний  коледж  Луганського  національного  університету    імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є. – 2019. – с.26-28

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft