Толмачова Ірина Георгіївна

викладач природничих дисциплін

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст другої категорії»

стаж роботи – 6 років.

Сертифікати

Публікації

Шевырева И. Г. Этапы формирования медиа-компетентности будущих учителей начальной школы в процессе профессиональной подготовки / И. Г. Шевырева // Proceedings of the International Scientific Conference «Topical problems of modern science». – Warsaw, Poland, 2017. – Vol. 5. – P. 71 – 74.

 

Шевирьова І. Г. Аналіз проблеми формування медіа-компетентності сучасного вчителя початкової школи / І. Г. Шевирьова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – № 1. – Ч. 1. - С. 245 – 251.

 

Шевирьова І. Г. До проблеми формування здорового способу життя в сучасному інформаційному просторі / І. Г. Шевирьова // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2017. – С. 169 – 171.

 

Мінєнко Г. М. Екологізація освіти – запорука ефективного виховання сучасної молоді / Г. М. Мінєнко, І. Г. Шевирьова // Стратегія сталого розвитку України: завдання освіти щодо її реалізації: матеріали ІІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку» (Київ, 12–13 квітня 2017 р.). – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2017. – С. 98–101.

 

Шевирьова І. Г. Здоров’я української нації та шляхи його покращення / І. Г. Шевирьова, Ю. В. Буряк // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016. – С. 33 – 35.

 

Шевирьова І. Г. Критерії, показники та рівні сформованості медіакомпетентності майбутніх учителів початкових класів / І. Г. Шевирьов // Proceeding of the III Internationai Scientific and Practical Conference "New Opportunities in the World Scitnce". - Abu-Dhabi, UAE. - 2017. - Vol. 3. - № 9. - (25). - Р. 45 - 49.

 

Шевирьова І. Г. Культура здоров’я – залог успішної життєдіяльності людини / І. Г. Шевирьова // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016. – С. 170 – 171.

 

Шевирьова І. Г. Обґрунтування педагогічних умов формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи / І. Г. Шевирьова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – № 8 (313). - Ч. 1. – С. 130 – 139.

 

Шевирьова І. Г. Перспективні можливості впровадження медіа-технологій у процесі підготовки майбутніх учителів початкової ланки / І. Г. Шевирьова // Інформаційні технології – 2017: зб. тез IV Всеукр. наук.-практич. конф. молодих науковців (18 трав. 2017 р., м. Київ) / Відповід. за вип.: М. М. Астаф’єва, Д. М. Бодненко, В. П. Вембер, О. М. Глушак, О. С. Литвин, Н. П. Мазур. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 291 – 294.

 

Шевирьова І. Г. Проблема формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі професійної підготовки : матеріали ХXХІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2017 р. – С. 58 – 61.

 

Шевирьова І. Г. Стратегії, зміст і технології особистісно-орієнтованого навчання / І. Г. Шевирьова, К. І. Ляшенко, В. П. Сєдих // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції : Зб. матеріалів XVІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. ( м. Київ, 24 квітня 2015 р.) : у 2-х томах / Ред-кол. : І. І. Тимошенко (відп. ред.) та ін. – К.: Вид-во Європейського університету, 2015. – Т. 2. – С. 63-66.

 

Шевирьова І. Г. Таласотерапія – лікування морем / І. Г. Шевирьова // Формування культури здоров’я дітей різного віку з особливими потребами: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Лисичанськ, 20 лютого 2014 р.). – Лисичанськ: ООО « КИТ–Л». – С. 100 – 101.

 

Шевирьова І. Г. Формування здорового способу життя екологічним вихованням / О. М. Вдович, І. Г. Шевирьова, К. В. Нєрєзова // Екологовалеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Суми, 09-10 грудня 2015 року). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 82 – 84.

 

Ляшенко К. І. Використання ідей Василя Сухомлинського у роботі вчителя початкової школи / К. І. Ляшенко, І. Г. Шевирьова // Ідеї Василя Сухомлинського про психологічне забезпечення навчально-виховного процесу та сучасна освіта : зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конференції, 18–28.09.2017 / уклад. О. Е. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2017. - С. 162 – 166.

 

Шевирьова І. Г. Змістовні характеристики медіа-компетентності майбутніх учителів початкових класів / І. Г. Шевирьова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2017. – № 7 (312). – Ч. 2. – С. 146–152.

 

Толмачова І. Г. Роль наукової спадщини В. О. Сухомлинського в процесі природничої підготовки майбутніх фахівців / І. Г. Толмачова // Педагогічні вектори: В.О. Сухомлинський та сучасність : Матеріали регіональної наук.-практич. конф. – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 272 – 275.

 

Толмачова І. Г. Характеристика діяльнісного компоненту у структурі медіакомпетентності / І. Г.Толмачова // Sciencerise: pedagogicaleducation. – 2018. – № 7 (27). – С. 33-36.

 

Толмачова І. Г. Формування громадянської компетентності майбутніх фахівців в умовах фахової лабораторії живої природи / І. Г. Толмачова // Формування громадянських компетентностей фахівця нової генерації : Зб. за матеріалами Всеукр. наук.-практич. конф. (15 травня 2019 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є., 2019. – С. 132 – 135.

 

Мінєнко Г.М., Шевирьова І.Г. Формування екологічних цінностей у сучасній вищій освіті / Г. М. Мінєнко, І. Г. Шевирьова // Стратегія сталого розвитку України:завдання освіти щодо її реалізації:матеріали ІІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку» (Київ,12-13 квітня 2017р.) – : Центр екологічної освіти та інформації, 2017. – 183с. – С.101-104

 

Толмачова І. Г., Шевирьова Г. Г. Вплив медіа-засобів на розвиток особистості в умовах сучасної освіти / І. Г. Толмачова, Г. Г. Шевирьова // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП  «Лисичанський  педагогічнийколедж  Луганського  національногоуніверситету   імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г. – 2018. – c. 225-227

 

Толмачова І.Г. Інноваційні форми роботи як засіб формування медіа-компетентності майбутніх учителів початкових класів / І. Г. Толмачова // Internationalscientificandpracticalconference «Pedagogyin EU countriesand Ukraine atthe modern stage»: Conference proceedings, December 21-22, 2018 BaiaMare: Izdevnieciba «BaltijaPublishing», p. 189-192

 

Шевирьова І.Г., Бадер С.О. Формування медіа компетентності  майбутніх учителів початкової школи:практичний аспект / І. Г. Бадер, С. О. Бадер // Науковий журнал «Молодий вчений» №8 (60) серпень 2018, м. Херсон, С. 176-180

 

Толмачова І.Г. Формуваннягромадянської  компетентності  майбутніх учителів засобами медіа / І. Г. Толмачова // Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів: збірник матеріалів/ [голова редкол. О. А.  Удалова, члени редкол. В. М. Бабич, Ю. В. Ївженко, Л. В. Корецька, О. Д. Літвінчук, Н. К. Наумова]. – Київ, 2019. – с. 41-44

 

Толмачова І.Г. Роль інтернет-ресурсів у формуванні медіа-компетентності майбутніх учителів початкової школи / І. Г. Толмачова // Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб.тез доповідей учасників всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 12 березня 2019 р.) / за заг.ред., О.В.Овчарук. – Київ.: Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: Київ, 2019 – с.95-99

 

Толмачова І.Г. Формування медіа-компетентності  майбутніх учителів початкової школи у процесі професійної підготовки / І. Г. Толмачова // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 січня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота»,2019. – Ч. 2. –  с. 70-74

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft