Тарарива Лідія Юріївна

викладач філологічних дисциплін

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

педагогічне звання: «вчитель-методист»

кандидат філологічних наук

стаж роботи – 12 років.

Публікації

Тарарива Л. Ю. Інтерактивні технології на заняттях з англійської мови / Л. Тарарива, О. Гуцкало // Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці: збірник тез II Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. – Луганськ, 2012. – С. 57 - 59.

 

Тарарива Л. Ю. Ефективність застосування авторських електронних програм, наукових проектів патріотичної спрямованості в процесі соціально-гуманітарної роботи Лисичанського педагогічного коледжу / Г. М. Мінєнко, Н. О. Гончаренко, Л. Ю. Тарарива // Патрiотичне становлення особистостi: досвiд, проблеми, інновації: зб. матерiалiв обласної наук.-практ. конф. (24 листопада 2011 р., м. Лисичанськ) / За заг. ред. О. I. Бабiчева, Г. M. Мінєнко. – Лисичанськ : ТОВ «Лисичанська друкарня», 2011. – С. 79 – 83.

 

Тарарива Л.Ю. Запровадження мультимедійних технологій у рамках освітньої діяльності педагогічного коледжу / Л. Ю. Тарарива // Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції «Підготовка майбутнього фахівця до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору». – Донецьк, 2011. – С. 258 – 261.

 

Тарарива Л. Ю. Проектна технологія як засіб формування свідомої особистості в соціокультурному просторі / Л. Ю. Тарарива // Культурний контекст – основа творчого саморозвитку національно свідомої особистості : мат. Всеукр. наук.-практ. конф. – Стаханов : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – С. 33 – 41.

 

Тарарива Л.Ю. Проектні технології на заняттях з англійської мови в рамках освітньої діяльності педагогічного коледжу / Л. Ю. Тарарива // Збірник матеріалів наук.-практ. інтернет-конф. «Наукова молодь: освіта і наука». – Луганськ, 2012. – С. 242 – 244.

 

Тарарива Л. Ю. Технологія стартапів у освітньому просторі / Л. Ю. Тарарива // Освіта на Луганщині. – 2015. – № 2. – С. 54 – 56.

 

Тарарива Л.Ю. Хмарні технології – інноваційна стратегія навчання / Л.Ю. Тарарива // Матеріали ІV міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції «Наукова молодь: освіта і наука». – Лаганськ, 2014. – С. 56 – 59.

 

Тарарива Л.Ю. Інноваційна інфосфера в навчальному процесі / Л. Ю. Тарарива // Збірник матеріалів VIІ Міжнародної науковопрактичної конференції «Інформаційні технології у наукових до слідженнях і в навчальному процесі». – Луганськ : Глобус, 2011. – С. 107 – 109.

 

Тарарива Л.Ю. Інноваційний сегмент у навчальному процесі (практика використання в філологічній освіті) / Л. Ю. Тарарива // Збірник матеріалів VI Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології у наукових до слідженнях та у навчальному процесі». – Луганськ, 2011. – С. 141 – 143.

 

Тарарива Л.Ю. Особливості мовлення Інтернет-простору / Л. Ю.Тарарива // Слобожанська бесіда: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Старобі-льськ, 9 листоп. 2015р.) / ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка; за ред. проф. Глуховцевої К. Д.- Вип. 8. – Старобільськ, 2016. – С.149-151

 

Тарарива Л.Ю. Міфопоетичні домінанти поезії Максима Рильського / Л. Ю. Тарарива // Міфосвіт української поезії : ґенеза прочитання. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Херсон, 17 грудня 2015 року). / Демченко А.В. та ін. ; Херс. держ. ун-т. – Херсон: ХДУ, 2016. – С. 48-50

 

Тарарива Л.Ю. Технологія VECL  для організації колаборативного навчання / Л.Ю. Тарарива // Інформаційні технології – 2017: зб. тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ / Київ. ун-т ім.  Б. Грінченка; відповід. за вип.: М. М. Астаф’єва, Д. М. Бодненко, В. П. Вембер, О. М. Глушак, О. С. Литвин, Н. П. Мазур. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С.262-265

 

Тарарива Л.Ю. Технологія VECL у роботі викладача-філолога / Л. Ю. Тарарива // Оптимізація мотиваційних складників та формування ключових предметних компетенцій на заняттях у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації як чинники вдосконалення підготовки сучасних фахівців (Харків, 1-3 лютого 2017 р.) : матеріали Міжрегіональної наради-тренінгу викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації  / за заг. Ред.. Г. Ф. Понамарьової; Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харьківської обласної ради. –Харків : ФОП Петров В.В., 2017. – 206 с. – С.178-180

 

Тарарива Л. Ю. Рецепція гібридної війни на Сході України  в  повісті  Василя  Шкляра  «Чорне  сонце»:  міфопоетична складова / Л. Ю. Тарарива // Гібридна  війна  на  Сході  України  в  міждисциплінарному  вимірі:  витоки,  реалії,  перспективи  реінтеграції  :  зб.  наук. праць  /  За  заг.  ред.  ред.  В. С. Курило,  С. В. Савченко, О. Л. Караман.  –  Старобільськ :  ДЗ «ЛНУ  імені  Тараса Шевченка», 2017. – 427 с. – С.400-406

 

Тарарива Л.Ю. Технологія vecl як засіб формування особистості глобалізованого світу / Л. Ю. Тарарива // Соціокультурні та професійні координати становлення особистості: збірник матеріалів Регіонального науково-практичного семінару, 25 квітня 2018 р., Лисичанськ. «Брянківський  коледж  Луганського  національного  університету імені Тараса Шевченка». 2018. – с.5-11

 

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft