Сидоренко Наталія Миколаївна

викладач дисциплін дошкільного циклу

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

педагогічне звання: «старший викладач»

стаж роботи – 26 років.

Публікації

Сидоренко Н. М. Використання спадщини М. Монтессорі у дошкільних навчальних закладах України / І. В. Грушевська, Н. М. Сидоренко // Пошуки і знахідки: матеріали наукової конференції ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (квітень 2015) / [За заг. ред. Т. А. Євтухової]. – Слов’янськ, 2015. – Вип. 15. – С. 49 – 53.

 

Сидоренко Н. М. Дитинство як соціально-педагогічне явище / Н. М. Сидоренко // Дошкільна освіта: традиції та інновації сучасної теорії і практики: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 квітня 2012 р., м. Лисичанськ). – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – С. 226 – 232.

 

Сидоренко Н. М.. Наступність і організація співпраці дошкільних навчальних закладів та початкової школи / О. В. Матліна, Н. М. Сидоренко // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання: наукова дискусія: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (02–04 грудня 2014 року, м. Суми). – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 65 – 69.

 

Сидоренко Н. М. Особливості сімейного виховання дошкільників / Н. М. Сидоренко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної педагогічної освіти: Науково-методичний збірник матеріалів Днів науки – Лисичанск, 2015. – С. 249–254.

 

Сидоренко Н. М. Особливості фізичного виховання дітей з вадами / Н. М. Сидоренко // Формування культури здоров’я дітей раннього віку з особливими потребами: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Лисичанськ, 20 лютого 2014 р.). – Лисичанськ: ООО «КИТ – Л», 2014. – С. 85 – 86.

 

Сидоренко Н. М. Патріотизм як основа сучасного виховання дітей / Н. М. Сидоренко // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі : мат. Всеукраїнської наук.-практич. конф. (м. Лисичанськ 27 лютого 2017 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. – С. 188 – 190.

 

Сидоренко Н. М. Патріотичне виховання дітей дошкільного віку як пріоритетний напрямок сучасної національної освіти / Н. Д. АльХамадані, О. М. Вдович, Н. М. Сидоренко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – 2015. – №7 (296) жовтень. - Ч. 2. – С. 180 – 186.

 

Сидоренко Н. М. Сучасні проблеми теорії і практики в науково-методичному та організаційно-педагогічному впровадженні інновацій в освіті дітей з особливими освітніми потребами / Н. М. Сидоренко // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2017. – С. 159–162.

 

Сидоренко Н. М. Теоретичні і методичні засади підготовки фахівців з фізичного виховання дітей дошкільного віку / Н. М. Сидоренко // Педагогічна освіта: стан розвитку, проблеми, перспективи: Матеріали регіональної науково-практичної конференції викладачів вищих педагогічних навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації Східного регіону (м. Стаханов, 22 березня 2012 р.). – Луганськ: СПД Рєзніков В. С., 2012. – С. 151–153.

 

Сидоренко Н. М. Формування професiйно значущих якостей особистостi педагога / Л. В. Сергієнко, Н. М. Сидоренко // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні : європейський вектор: Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції, (Ялта, 20–21 березня 2014 р.). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 327 – 331.

 

Сидоренко Н. М. Формування у молоді національної свідомості та самосвідомості як основа виховання / Н. М. Сидоренко, Н. Д. Аль-Хамадані // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – 2016. – № 6 (303). – Ч. 1. – С. 286 – 292.

 

Сидоренко Н. М. Особливості сімейного виховання дітей з порушенням мовлення / Н. М. Сидоренко // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016. – С. 133 – 139.

 

Аль-Хамадані Н.Д. Педагогіка Сухомлинського: творче мислення як особлива властивість і процес самореалізації особистості / Н.Д. АльХамадані, Н.М. Сидоренко // Педагогічні вектори В. О. Сухомлинського та сучасність: матеріали регіональної науково-практичної конференції (28 вересня 2018 року, м. Лисичанськ). – Лисичанськ: ФОП Чернов О. Г. – 2018. – С. 11–15.

 

Вдович О.М, Сидоренко Н.М Музичне повсякдення-фундамент у формуванні духовної культури дитини / О. М. Вдович О.М, Н.М. Сидоренко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна освіта: від традицій до інновацій» Суми, 2016. – С. 22-25

 

Аль-Хамадані Н. Д., Сидоренко Н.М.  Сучасні вимоги до виховання дітей з ООП  /  Н. Д. Аль-Хамадані, Н.М.  Сидоренко // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП  «Лисичанський  педагогічний  коледж  Луганського  національного  університету   імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г. – 2018. – с. 199-201

 

Аль-Хамадані  Н. Д., Матліна О. В.,Сидоренко Н. М. Творчий саморозвиток студентів в умовах лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної  освіти / Н. Д. Аль-Хамадані, О. В. Матліна, Н. М. Сидоренко // Інноваційні  технології  в  дошкільній  освіті:  Збірник  наукових  статей  за  матеріалами  ІІ  Міжнародної  науково-практичної  інтернет-конференції,  м. Переяслав-Хмельницький, 28–29  березня 2019 р. / за  заг.  ред.  Л. О. Калмикової,  Н. В. Гавриш.  Переяслав-Хмельницький.  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2019.  – с. 12-16

 

Аль-Хамадані Н.  Д.  Сидоренко  Н. М.  Формування  громадянської  компетентності дошкільників / Н. Д. Аль-Хамадані, Н.М.  Сидоренко // Формування  громадянських  компетентностей  фахівця  нової  генерації:  Збірник  за матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (15  травня  2019 року).  –  Лисичанськ  : ВП  «Лисичанський  педагогічний  коледж  Луганського  національного  університету    імені  Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є. – 2019. – с. 123-126

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft