Сергієнко Лариса Василівна

викладач філологічних дисциплін

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

педагогічне звання: «вчитель-методист»

кандидат педагогічних  наук

стаж роботи – 27 років.

Публікації

Сергієнко Л. В. Дидактична гра як засіб підвищення якості підготовки майбутніх учителів у педагогічних коледжах / Л. В. Сергієнко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 22. – С. 135– 142.

 

Сергієнко Л. В. Дидактична гра як засіб розвитку професійно творчих навичок студентів / Л. В. Сергієнко // Образне слово Луганщини: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. імені Дмитра Ужченка. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – С. 79 – 81.

 

Сергієнко Л. В. Дидактична гра як форма навчання в системі професійної освіти / Л. В. Сергієнко // Освіта на Луганщині. – 2009. – №1. – С. 152–154.

 

Сергієнко Л. В. Дидактичні можливості художніх дискурсів у формуванні комунікативної компетенції студентів // Л. В. Сергієнко // Педагогічні науки : Зб. наук. пр. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – Випуск L. – Ч. 2. – С. 252–255.

 

Сергієнко Л. В. Дидактичні ігри як метод інтенсифікації навчальної діяльності / Л. В. Сергієнко // Педагогічні науки: Зб. наук. пр. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – Вип. 52. – С. 362–366.

 

Сергієнко Л. В. Засоби формування творчої особистості майбутнього вчителя / Л. В. Сергієнко // Слобожанська бесіда : матеріали Всеукр. наук.-практ конф. (м. Старобільськ, 9 листоп. 2015 р.) / За заг ред. проф. Глуховцевої К. Д. ; ДЗ ,, ЛНУ імені Тараса Шевченка”. – Вип. 8. – Старобільськ, 2016. – С. 130 – 133.

 

Сергієнко Л. В. Лінгводидактичні засади роботи з дидактичними іграми в процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Л. В. Сергієнко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 59. – Херсон : ХДУ, 2011. – С. 309 – 313.

 

Сергієнко Л. В. Оволодіння дидактичною грою в процесі засвоєння курсу української мови з методикою навчання в початкових класах / Л. В. Сергієнко // Освіта Донбасу. – 2009. – № 1. – С.60 – 64.

 

Сергієнко Л. В. Психологічні передумови формування комунікативної компетентності засобами дидактичної гри / Л. В. Сергієнко // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Ціннісні пріоритети освіти у XXI столітті: інноваційний розвиток освітніх систем». – Луганськ : Альма-матер, 2007. – С. 252 – 259.

 

Сергієнко Л. В. Система роботи з дидактичною грою у вищих закладах педагогічної освіти I-II рівнів акредитації / Л. В. Сергієнко // Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. «Внесок молодих учених у розвиток науки регіону». – Луганськ: СПД Резнікова В.С., 2009. – С.78–83.

 

Сергієнко Л. В. Творчість Тараса Шевченка – джерело наснаги нових поколінь / Л. В. Сергієнко // Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони : Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції. – К.: ННДІУВІ, 2014. – С. 254–257.

 

Сергієнко Л. В. Формування професiйно значущих якостей особистостi педагога / Л. В. Сергієнко, Н. М. Сидоренко // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні : європейський вектор: Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції, (Ялта, 20–21 березня 2014 р.). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2014. – Ч. 1. – С. 327 – 331.

 

Сергієнко Л. В. Формування мoвнoї особистостi студента педагогiчного коледжу / Л. В. Сергієнко // Мовна палітра Луганщини : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (27 квітня 2012 р., М. Лисичанськ) / за заг. ред. О. М. Горошкіної. – Луганськ : вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – С. 173 –176.

 

Сергієнко Л. В. Формування творчої особистостi вчителя / Л. В. Сергієнко // Образне слово Луганщини : матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. імені Дмитра Ужченка (10–11 квітня 2014 р., м. Луганськ) / за заг. ред. проф. Горошкіної О. М. ; ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». – Вип. 13. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – С. 278 – 279.

 

Сергієнко Л. В. Інноваційні підходи до реалізації екологічного компонента освіти в умовах ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / Л. В. Сергієнко // Екологізація шкільної природничо-математичної освіти в умовах запровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: науковометодичний посібник / укладач Буряк О. О. Харків: «Друкарня Мадрид», 2017. – С. 100 – 110.

 

Мінєнко Г. М. Інтеграція діяльності ВНЗ як засіб інтенсифікації інноваційного розвитку / Г. М. Мінєнко, Л. В. Сергієнко, І. В. Осіпов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – № 1. – Ч. ІІ. - С. 177 – 185.

 

Сергієнко Л. В. Інформаційний вектор розвитку педагогічного навчального закладу в контексті модернізації освіти України / Л. В. Сергієнко // Гібридна війна на Сході України в міждисциплінарному вимірі: витоки, реалії, перспективи реінтеграції : зб. наук. праць / За заг. ред. ред. В. С. Курило, С. В. Савченко, О. Л. Караман. – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. – С. 177–185.

 

Сергієнко Л. В. Дидактична гра як засіб розвитку професійно творчих навичок студентів / Л. В. Сергієнко // Образне слово Луганщини: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. імені Дмитра Ужченка. – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – С. 79 – 81.

 

Сергієнко Л.В., Севастянова О.А. Проблема формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя / Л. В. Сергієнко, О.А.Севастянова // Оптимізація мотиваційних складників та формування ключових предметних компетенцій на заняттях у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації як чинники вдосконалення підготовки сучасних фахівців (Харків, 1-3 лютого 2017 р.) : матеріали Міжрегіональної наради-тренінгу викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації  / за заг. Ред.. Г. Ф. Понамарьової; Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харьківської обласної ради. –Харків : ФОП Петров В.В., 2017. – 206 с. – С.158-161

 

Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Сергієнко Л. В. Формування громадянських  компетентностей  студентської  молоді  в  умовах  закладу  вищої  освіти  як  психолого-педагогічна проблема / Г. М. Мінєнко, О. П. Літовка, Л. В. Сергієнко // Формування  громадянських  компетентностей  фахівця  нової  генерації:  Збірник  за матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (15  травня  2019 року).  –  Лисичанськ  : ВП  «Лисичанський  педагогічний  коледж  Луганського  національного  університету    імені  Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є. – 2019. – с. 66-72

 

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft