Пивоварова Ганна Сергіївна

викладач суспільних дисциплін

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

стаж роботи – 11 років.

Сертифікати

Публікації

Пивоварова Г. С. Залежність коппінг стратегії від професійної спрямованості студентів / Г. С. Пивоварова // Наукова молодь: інноваційні підходи в освіті і науці. Збірник тез І Міжнародної науково-практичної інтернет - конференції (21 - 28 лютого 2011 року). – Луганськ : Глобус, 2011. – С. 132 - 134.

 

Пивоварова Г. С. Можливості використання інформаційних технологій при викладанні суспільних дисциплін у ВНЗ / Г. С. Пивоварова, В. Є. Чурілова // Інформаційні технології–2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науковопрактичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ / Відповід. за вип.: М. М. Астаф’єва, Д. М. Бодненко, В. П. Вембер, О. М. Глушак, О. С. Литвин, Н. П. Мазур. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 199 – 200.

 

Пивоварова Г. С. Правове виховання як умова формування активної громадянської позиції студентів вищого навчального закладу / Г. С. Пивоварова, // Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної педагогічної освіти: Науково-методичний збірник матеріалів Днів науки – (Стаханов-Лисичанськ, квітень 2015 р.). – Лисичанськ, 2015. – С. 225 - 228.

 

Пивоварова Г. С. Правовий аспект діяльності сучасного педагога в умовах військового конфлікту на Донбасі / Г. С. Пивоварова // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі : мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Лисичанськ 27 лютого 2017 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2017. – С. 149 – 151.

 

Пивоварова Г. С. Проблема національно-патріотичного виховання молоді як важлива умова формування громадянського суспільства / Г. С. Пивоварова // Україна в ХХІ столітті: тенденції та перспективи розвитку: матеріали XVII Всеукраїнської наук.-практ. конф. – К.: Вид-во Європейського університету, 2016. – С. 83 – 85.

 

Пивоварова Г. С. Проблема національно-патріотичного виховання та усвідомлення громадянської позиції студентів вищого навчального закладу / Г. С. Пивоварова, О. М. Хомич // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки) - 2015. - № 7 (296), жовтень. - Ч. 2. –С.163-169.

 

Пивоварова Г. С. Проблема психологічної готовності вчителів до роботи з інклюзивними дітьми / Г. С. Пивоварова // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу: мат. Всеукраїнської наук.-практич. конф. (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 р.). – Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2016. – С.103 – 104.

 

Пивоварова Г. С. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами в різних ланках освіти / Г. С. Пивоварова // Надання освіти особам з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору: Матеріали регіональної науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 09 грудня 2015 р.). – Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2015. – С.83 - 85.

 

Пивоварова Г. С. Психологічний аспект використання медіа ресурсів в освітньому просторі початкової школи / Г. С. Пивоварова, В. Є. Голота // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання: наукова дискусія: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (0202 грудня 2014, м.Суми). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 80 - 82.

 

Пивоварова Г. С. Психологічний аспект впровадження медіа-освіти у ВНЗ / Г. С. Пивоварова, О. М. Хомич // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). - 2016. - № 1 (298). - Ч. 1. - С. 230–236.

 

Пивоварова Г. С. Соціалізація дітей сиріт в умовах педагогічного коледжу/ Г.С. Пивоварова, В.Є.Голота // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). - 2015. - Вип. 2 (291). - Ч. 2. - С. 6 - 11.

 

Пивоварова Г. С. Становлення соціальної ідентичності студентської молоді в інтеркультурному освітньому просторі / В.Є. Голота, Г.С. Пивоварова // Пошуки і знахідки: матеріали наукової конференції ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (квітень 2015) / [За заг. Ред. Т.А. Євтухової]. – Слов’янськ, 2015. – Вип.15. – С.41-44.

 

Пивоварова Г. С.Технології електронного навчання в практиці вищої освіти / Г. С. Пивоварова, О. М. Хомич // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2016. – № 6 (303). - Ч.1. - С.93 - 99.

 

Пивоварова Г.С. Партнерські відносини в освіті як засіб подолання посттравматичного стресу студентів в умовах військового конфлікту / Г.С. Пивоварова // Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни : Міжнародне наук.-практич. видання / Заг. ред.; І.Маноха, Г.Собчук. – Том ІІІ – Варшава – Київ: ПАН – Гнозис, 2018. – С. 374-382

 

Хомич О. М. Відображення ідей Сухомлинського в концепції «Нової української школи» / О. М. Хомич, Г. С. Пивоварова // Ідеї Василя Сухомлинського про психологічне забезпечення навчально-виховного процесу та сучасна освіта : зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, 10-28.09.2017 / уклад. О. Е. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2017. – С. 244–249.

 

Пивоварова Г.С. Значення партнерства в педагогіці В. О. Сухомлинського / Г.С. Пивоварова // Педагогічні вектори: В.О. Сухомлинський та сучасність : Матеріали регіональної наук.-практич. конф. – Лисичанськ: ФОП Чернов О.Г., 2018. – С. 227-230

 

Пивоварова Г.С. Партнерство з батьками як умова успішної роботи з дітьми з особливими потребами / Г.С. Пивоварова // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу: Зб. за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практич. конф. (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2018. – С. 161-163

 

Сергієнко Л.В., Пивоварова Г.С. Психологічні передумови формування комунікативноїкомпетентності засобами дидактичної гри / Л. В. Сергієнко, Г. С. Пивоварова // Оптимізація мотиваційних складників та формування ключових предметних компетенцій на заняттях у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації як чинники вдосконалення підготовки сучасних фахівців (Харків, 1-3 лютого 2017 р.) : матеріали Міжрегіональної наради-тренінгу викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації/ за заг. Ред.. Г. Ф. Понамарьової; Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харьківської обласної ради. –Харків : ФОП Петров В.В., 2017. – 206 с. – С.154-157

 

Пивоварова Г.С. Центр молодіжних ініціатив як засіб формування громадянських компетентностей студентів вищу / Г.С. Пивоварова // Соціокультурні та професійні координати становлення особистості: збірник матеріалів Регіонального науково-практичного семінару, 25 квітня 2018 р., Лисичанськ. «Брянківський  коледжЛуганського  національного  університету імені Тараса Шевченка». 2018. – С.12-18

 

Пивоварова Г. С. Формування громадянської компетентності студентів   педагогічного  коледжу / Г. С. Пивоварова // Формуваннягромадянських  компетентностей  фахівцянової  генерації:  Збірникза матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (15  травня2019 року).  –  Лисичанськ: ВП  «Лисичанський  педагогічнийколедж  Луганського  національногоуніверситету    імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є. – 2019. –  с. 81-87

 

Пивоварова  Г.  С. Компетентнісний  підхід  уформуванні  громадянської позиції студентів педагогічного коледжу / Г. С. Пивоварова // Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів: збірник матеріалів/ [голова редкол. О. А.Удалова, члени редкол. В. М. Бабич, Ю. В. Ївженко, Л. В. Корецька, О. Д. Літвінчук, Н. К. Наумова]. – Київ, 2019. – с. 150-154

 

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft