Мінєнко Галина Миколаївна

викладач природничих дисциплін

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

педагогічне звання: «вчитель-методист»

стаж роботи – 38 років.

Публікації

Миненко Г. Н. Коротяев Б. И. : педагогические взгляды : монография / Г. Н. Миненко; под науч. ред. В. С. Курило; Гос. учрежд. «ЛНУ имени Тараса Шевченко». - Луганск : Изд-во ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2010. - 220 с.

 

Мінєнко Г. М. Волонтерський рух: становлення та розвиток / Г. М. Мінєнко, А. Л. Ігнатуша // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 27 лютого 2017 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2017. – С. 133 – 137.

 

Мінєнко Г.М. Основні лікувальні властивості анімалотерапії / Г. М. Мінєнко, С. А. Крошка / Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 року.). – Лисичанськ : ВП «ЛПК ЛНУ», 2016. – С. 97 - 100.

 

75 років на ниві освіти України: шляхом випробувань і звершень : колективна монографія / Авт. кол. : Г. М. Мінєнко, Н. О. Гончаренко , А. Л. Ігнатуша та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила ; ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 296 с.

 

Мінєнко Г.М. Аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі фахової підготовки студентів спеціальності «Фізичне виховання» / Г. М. Мінєнко, С. А. Крошка // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами IIІ міжн. науково-практичної онлайн-конференції (Слов’янськ, Україна, 24-25 березня 2016 р.) в 2 т. / за ред. В. М. Пристинського, О. І. Федорова. – Слов’янськ : ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, 2016. – Т. 1. – С. 407 – 414.

 

Мінєнко Г.М. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці фахівців дошкільної освіти / Г. М. Мінєнко, І. В. Грушевська // Розвиток сучасної субкультури дошкільника засобами інформаційного середовища: регіональний методичний квест (м. Лисичанськ 8 квітня 2015 року) / ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ: ООО «КИТ - Л», 2015. – С. 102 – 107.

 

Мінєнко Г.М. Досвід організації національно-патріотичного виховання у відокремленому підрозділі «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» / Г. М. Мінєнко, В. Є. Чурілова // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 7 (296). – Ч.2. - Старобільск: ЛНУ, 2015. – С.222 – 229

 

Мінєнко Г. М. Екологізація освіти – запорука ефективного виховання сучасної молоді / Г. М. Мінєнко, І. Г. Шевирьова // Стратегія сталого розвитку України: завдання освіти щодо її реалізації: матеріали ІІІ Всеукраїнського форуму «Освіта для збалансованого розвитку» (Київ, 12–13 квітня 2017 р.). – К. : Центр екологічної освіти та інформації, 2017. – С. 98–101.

 

Мінєнко Г.М. Екологічна стежина як засіб краєзнавчої освіти майбутніх учителів початкової школи / Г. М. Мінєнко, О. О. Буряк // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання: наукова дискусія. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – С. 152–156.

 

Мінєнко Г.М. Екологічне виховання студентської молоді засобами спеціалізованої лабораторії / О. О. Харченко, Г. М. Мінєнко // Пошуки і знахідки : матеріали наукової конференції ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (квітень 2015 р.) / [За заг. ред.. Т. А. Євтухової] – Слов’янськ, 2015. – Вип. 15. – С. 107–110.

 

Мінєнко Г.М. Ефективність застосування авторських електронних програм, наукових проектів патріотичної спрямованості в процесі соціально-гуманітарної роботи Лисичанського педагогічного коледжу / Г. М. Мінєнко, Н. О. Гончаренко, Л. Ю. Тарарива // Патрiотичне становлення особистостi: досвiд, проблеми, інновації: зб. матерiалiв обласної наук.-практ. конф. (24 листопада 2011 р., м. Лисичанськ) / За заг. ред. О. I. Бабiчева, Г. M. Мінєнко. – Лисичанськ : ТОВ «Лисичанська друкарня», 2011. – С. 79 – 83.

 

Мінєнко Г.М. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій як засіб інтеграції навчальної, наукової роботи в умовах інноваційного освітнього простору / Г. М. Мінєнко, Н. О. Гончаренко // Інтеграція наукової і навчальної роботи: проблеми, досвід, інновації: Матеріали міжвузівської регіональної науково-практичної конференції викладачів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Східного регіону України (м. Лисичанськ, 19 березня 2013 р.). – Лисичанськ: ТОВ «Лисичанська друкарня». – 2013. – С. 102 – 107.

 

Мінєнко Г.М. Концептуальні засади модернізації управління освітою в лисичанському педагогічному коледжі / Г. М. Мінєнко, І. Ю. Сергєєва // Науково-методичні основи сучасного навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах: актуальні проблеми, досвід, перспективи вдосконалення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції , 04 - 05 грудня 2013 року. – Х.: ФОП Шейніна О.В. – 2013р. – С.168-169.

 

Мінєнко Г.М. Можливості спеціалізованої лабораторії у інформаційному забезпеченні освітнього середовища навчального закладу / Г. М. Мінєнко, І. В. Грушевська // Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної педагогічної освіти: науково-методичний збірник матеріалів Днів науки – (Стаханов – Лисичанськ, квітень 2015 р.). – Лисичанськ: ТОВ «Кит-Л». – 2015. – С. 202 – 208.

 

Мінєнко Г.М. Пошукова-творча, дослідницька діяльність студентів як умова якісної підготовки фахівців з технологічної освіти / Г. М. Мінєнко, І. В. Осіпов // Формування професійної культури майбутніх педагогів в умовах модернізації освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 5-6 грудня 2012 року. – Х.: ФОП Шейніна О. В., 2012. – С. 298 – 301.

 

Мінєнко Г. М. Проблема етичного виховання учнів у ранніх творах Б. І. Коротяєва (50-60-ті роки ХХ сторіччя) / Г. М. Мінєнко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – № 5 (168). – С. 234 – 239.

 

Мінєнко Г.М. Роль родинного виховання у формуванні особистості дитини з інтелектуальною недостатністю / Г. М. Мінєнко, Н. О. Гончаренко // Формування культури здоров’я дітей різного віку з особливими потребами: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Лисичанськ, 20 лютого 2014 р.). – Лисичанськ: ООО «КИТ – Л», 2014. – С. 25 – 31.

 

Мінєнко Г. М. Стан лісових екосистем в умовах антитерористичної операції на сході України / Г. М. Мінєнко, Г. Г. Шевирьова // Всеукраїнська науковопрактична конференція «Відтворимо ліси разом», 14–15 березня: [збірник тез / за заг. ред. д. п. н., професора В. В. Вербицького]. – Київ, «НЕНЦ», 2017. – С. 35–38.

 

Мінєнко Г.М. Шляхи феліксологічного становлення особистості та медіа-забезпечення фахової компетентності студентів Лисичанського педагогічного коледжу / С. А. Крошка, Г. М. Мінєнко // Освіта на Луганщині. – № 2(41). – 2015. С. 49 – 53.

 

Мінєнко Г.М. Інноваційні підходи в управлінні навчально-освітньою діяльністю вищих навчальних закладів / Г. М. Мінєнко // Сучасний український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-методичної конференції (22–24 квітня 2008 року). - Ч. 1. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – С. 130 – 132.

 

Мінєнко Г. М. Інтеграція діяльності ВНЗ як засіб інтенсифікації інноваційного розвитку / Г. М. Мінєнко, Л. В. Сергієнко, І. В. Осіпов // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2016. – № 1. – Ч. ІІ. - С. 177 – 185.

 

Мінєнко Г. М. Особливості формування громадянської позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі / Г. М. Мінєнко, О. П. Літовка // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2016. - № 6 (303). – С. 265 – 272.

 

Літовка О. П. Реалії формування громадянської позиції майбутнього фахівця в контексті ствердження суб’єктності української держави / О. П. Літовка, Г. М. Мінєнко // Гібридна війна на Сході України в міждисциплінарному вимірі: витоки, реалії, перспективи реінтеграції: збірник наук. праць / За заг ред. ред. В. С. Курило, С. В. Савченко, О. Л. Караман. – Старобільськ : ДЗ ,,ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2017. – C. 127–135.

 

Мінєнко Г.М. Масажно-ортопедичні килимки – важливий аспект фізкультурно–оздоровчої роботи з дітьми / Г.М. Мінєнко, С.А. Крошка // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практич. конф. (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 144-146.

 

Мінєнко Г. М. Основні ідеї В. Сухомлинського та сучасність / Г. М. Мінєнко // Педагогічні вектори: В. О. Сухомлинський та сучасність : Матеріали регіональної наук.-практич. конф. – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 197–200.

 

Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Крошка С. А., Борисенко Л. Л., Брюховецька О. А.,     Жалдакова Ю. В., Крилова М. О., Ляшенко К. І.,  Мурсамітова І. А., Осіпов І. В. Севастянова О. А. Від студентських ініціатив – до активного громадянина-патріота / Г. М. Мінєнко,О. П. Літовка,  С. А. Крошка та ін. // Від студентських ініціатив – до активного громадянина патріота: колективна монографія з досвіду роботи формування громадянської позиції майбутніх фахівців засобами розвитку студентських ініціатив / авт. кол. : Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Крошка С. А. та ін. ; за заг. ред. С. В. Савченка ; Держ. закл. ,,Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”.  – Лисичанськ : ФОП Пронькіна К. В. – 2017. – 356 с.

 

Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Сергієнко Л. В. Формування громадянських компетентностей  студентськоїмолоді  в  умовахзакладу  вищої  освітияк психолого-педагогічна проблема / Г. М. Мінєнко, О. П. Літовка, Л. В. Сергієнко// Формування громадянських компетентностей  фахівця  новоїгенерації:  Збірник  за матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (15  травня  2019 року).–  Лисичанськ  : ВП«Лисичанський  педагогічний  коледжЛуганського  національного  університету    іменіТараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є. – 2019. – с. 66-72

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft