Мурсамітова Ірина Анатоліївна

викладач предметів музичного циклу

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

звання: «вчитель-методист»

стаж роботи – 36 років.

Публікації

Мурсамітова І. А. Деякі аспекти впливу масової культури на формування і виховання естетичних ідеалів та смаків української молоді / І.А. Мурсамітова, Т.В. Гарбузюк // Пошуки і знахідки: матеріали наукової конференції ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» / [За заг.ред. Т.А.Євтухової]. - Слов'янськ, 2015. – Вип.15. - С. 110 – 113.

 

Мурсамітова І. А. Евритмія як ідея нормалізації душевної рівноваги людини / І. А. Мурсамітова // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 грудня 2017 р.). – Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2017. – С.119–121.

 

Мурсамітова І. А. Естетичне виховання дошкільників та учнів початкової ланки засобами національного мистецтва / І. А. Мурсамітова, О. А. Брюховецька // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – 2016. – № 7. – С. 86 – 93.

 

Мурсамітова І. А. Естетичний розвиток особистості учнів початкових класів засобами мистецтва / І. А. Мурсамітова, Т. В. Гарбузюк // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання : наукова дискусія : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (02-04 грудня 2014 року, м. Суми). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 208 – 211.

 

Мурсамітова І. А. Застосування принципів інтеграції в освітньому процесі навчання музичному мистецтву / І. А. Мурсамітова, Т. В. Гарбузюк // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14–16 листопада, 2012 р.) / ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 91– 94

 

Мурсамітова І. А. Музична терапія або лікувальні властивості музики / Т. В. Гарбузюк, І. А. Мурсамітова // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Суми, 09-10 грудня 2015 року). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 150 – 153.

Мурсамітова І. А. Національно-патріотичне виховання як засіб формування соціальних та життєвих компетентностей студентської молоді / Т. В. Гарбузюк, І. А. Мурсамітова // Вісн. Луган. держ. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2016. – № 6. – С. 252 – 259.

 

Мурсамітова І. А. Національно-патріотичне виховання як складова загального особистісного розвитку дитини / І. А. Мурсамітова // Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної педагогічної освіти; Науково-методичний збірник матеріалів Днів науки – (Стаханов – Лисичанськ, квітень 2015 р.) – Лисичанськ, 2015. – С. 209 - 212.

 

Мурсамітова І. А. Особистісно-орієнтований підхід у формуванні творчого розвитку майбутнього педагога засобами мистецтва / І. А. Мурсамітова, Т. В. Гарбузюк // Науковий Вісник Чернівецького університету : Педагогіка та психологія. – 2011. – Вип. 575. - С. 131– 136.

 

Мурсамітова І. А. Роль застосування інформаційних технологій у формуванні творчого потенціалу учнів початкових класів / І. А. Мурсамітова , Т. В. Гарбузюк // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14-16 листопада, 2012 р.) / ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 91– 94.

 

Мурсамітова І. А. Формування творчого потенціалу особистості майбутнього педагога засобами мистецтва як умова її професійної самореалізації / І. А. Мурсамітова, О. В. Матліна // Освітній процес : погляд зсередини : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 29-30 листопада 2010 р. : В 2 т. : Т. 2 : Актуальні питання розвитку культури, мистецтва, освіти. – Д. : Біла К.О.,2010. – С. 45 – 50.

 

Мурсамітова І. А. Формування творчої активності учнів початкової школи у різноманітній музичній діяльності / Т. В. Гарбузюк, І. А. Мурсамітова // Соціокультурні функції мистецтва у музично-естетичному просторісьогодення: Матеріали обласної науково-практичної конференції (м. Стаханов, 03 квітня 2014 р.). – Стаханов: ВП «Стахановський навчальний комплекс: Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2014. – С. 129 – 135.

 

Мурсамітова І. А. Застосування комп’ютерних технологій як засіб активізації процесу розвитку творчих здібностей, умінь та навичок учнів // І. А. Мурсамітова / Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської наук.-практич. конф. молодих науковців (18 трав. 2017 р., м. Київ) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; відповід. за вип.: М. М. Астаф’єва, Д. М. Бодненко, В. П. Вембер та ін. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 165 – 166.

 

Мурсамітова І. А. Формування національної свідомості майбутнього вчителя засобами мистецтва / І. А. Мурсамітова // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі: матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Лисичанськ 27 лютого 2017 р.). – Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» ; ФОП Пронькіна К. В., 2017. – С.149 – 154.

 

Деякі аспекти впливу масової культури на формування і виховання естетичних ідеалів та смаків української молоді / І.А. Мурсамітова, Т.В. Гарбузюк // Пошуки і знахідки: матеріали наукової конференції ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» / [За заг.ред. Т.А.Євтухової]. - Слов'янськ, 2015. – Вип.15. - С. 110 – 113.

 

Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Крошка С. А., Борисенко Л. Л., Брюховецька О. А.,     Жалдакова Ю. В., Крилова М. О., Ляшенко К. І.,  Мурсамітова І. А., Осіпов І. В. Севастянова О. А. Від студентських ініціатив – до активного громадянина-патріота / Г. М. Мінєнко,О. П. Літовка,  С. А. Крошка та ін. // Від студентських ініціатив – до активного громадянина патріота: колективна монографія з досвіду роботи формування громадянської позиції майбутніх фахівців засобами розвитку студентських ініціатив / авт. кол. : Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Крошка С. А. та ін. ; за заг. ред. С. В. Савченка ; Держ. закл. ,,Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”.  – Лисичанськ : ФОП Пронькіна К. В. – 2017. – 356 с.

 

Мурсамітова І. А. Формування соціальних компетентностей студентської молоді засобами національно – патріотичного виховання /  І. А. Мурсамітова // Соціокультурні та професійні координати становлення особистості:  збірник матеріалів Регіонального науково-практичного семінару, 25квітня 2018 р., Лисичанськ.«Брянківськийколедж  Луганського  національногоуніверситету  імені Тараса Шевченка». 2018. –  с. 30-35

 

Гарбузюк Т.В., Мурсамітова І.А., Соломко С.В. Корекція порушень психофізичнго розвитку дітей з особливими потребами / Т. В. Гарбузюк, І А. Мурсамітова , С.В.Соломко // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП  «Лисичанський  педагогічнийколедж  Луганського  національногоуніверситету   імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г. – 2018. –c. 45-49

 

Мурсамітова І. А. Духовне становлення студентів як   чинник громадянської  компетентності / І. А. Мурсамітова // Формування  громадянських  компетентностей  фахівцянової  генерації:  Збірникза матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (15  травня2019 року).  –  Лисичанськ: ВП  «Лисичанський  педагогічнийколедж  Луганського  національногоуніверситету    імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є. – 2019. – с.72-75

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft