Літовка Олена Петрівна

викладач психолого-педагогічних та філологічних дисциплін

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

стаж роботи – 12 років.

Публікації

Литовка Е. П. Моделирование как метод исследования процесса формирования профессиональной позиции будущего учителя / Е. П. Литовка // Образование в России: история, опыт, проблемы, перспективы : науч. журн. Армавир. гос. пед. акад. – 2015. – № 1 – 2. – С. 107 – 112.

 

Литовка Е. П. Педагогические условия формирования профессиональной позиции будущего учителя в процессе профессиональной подготовки в педагогическом колледже / Е. П. Литовка // Известия Волгоградского государственного педагогического университета : Педагогические науки, филологические науки, исторические науки и археология. – 2015. – № 4(99). – С. 70 – 76.

 

Литовка Е. П. Рефлексия как средство формирования профессиональной позиции будущего учителя в процессе педагогической практики / Е. П. Литовка // Педагогическая позиция : науч.-метод. журн. Минусин. пед. коледж. – 2014. – № 22. – С. 12 – 14.

 

Литовка Е. П. Составляющие профессиональной позиции будущего учителя / Е. П. Литовка // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики : науч.-практ. журн. (Гуманитарные науки). – 2014. – № 11– 12. – С. 40 – 44.

 

Литовка Е. П. Субъектная составляющая профессиональной позиции будущего учителя / Е. П. Литовка // Инновационная деятельность в образовании Studies Instituteании : материалы VII Междунар. науч.-практ. конф. (Москва – Пушкино, 23 апр. 2013 г.). – Ярославль – М. : Канцлер, 2013. – Ч. І. – С. 520 – 526.

 

Litovka O.P. The role of special training of pedagogical college in forming of professional position of future teachers / O.P. Litovka // European Science and Technology : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Мюнхен, 10 – 11 квіт. 2013 р.). – Мюнхен : Strategis Studios Institute., 2013. – Ч. ІІ.– С. 365 – 367.

 

Літовка О. П. А. С. Макаренко про позицію вчителя в процесі навчання і виховання дітей / О. П. Літовка // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – 2013. – № 7 (266). - Ч. 1. – С. 187 – 192.

 

Літовка О. П. Вплив професійної позиції педагога на соціальну взаємодію вчителя і учнів у навчально-виховному процесі / О. П. Літовка // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Дніпропетровськ, 17 грудня 2011 p.): у 2-х частинах. — Д.: ТОВ «Інновація», 2011. - Ч. 2. - С. 100 - 102.

 

Літовка О. П. Зміст та структура професійної позиції майбутніх учителів / О. П. Літовка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. Сумського держ. пед. ун-ту імені А. С. Макаренка. – 2011. – № 6 – 7. – С. 219 – 227.

 

Літовка О. П. Особливості реальної практики формування професійної позиції майбутнього вчителя / О. П. Літовка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. Сумського держ. пед. ун-ту імені А. С. Макаренка. – 2015. – № 1(45). – С. 313 – 321.

 

Літовка О. П. Педагогічна спрямованість особистості як базова основа розвитку професійної позиції майбутнього вчителя / О. П. Літовка // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2014. – Вип. 38. – С. 216 – 219.

 

Літовка О. П. Професійна позиція майбутнього вчителя: андрагогічний аспект / О. П. Літовка // Вісник Черкаського університету : Педагогічні науки. – 2013. – № 10 (263). – С. 72 – 77.

 

Літовка О. П. Професійна позиціїя як складова фахової підготовки майбутніх учителів у педагогічному коледжі / О. П. Літовка // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – 2012. – № 7(242). – С. 163 – 170.

 

Літовка О. П. Соціальні і пізнавальні мотиви у складі професійної позиції майбутнього вчителя / О. П. Літовка // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Криворізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Кривий Ріг, 24 листопада 2012 р.) : у 5-ти частинах. — Д.: TOB «Інновація», 2012. — Ч. 4. — С. 112 - 114.

 

Літовка О. П. Теоретичний аналіз проблеми формування професійної позиції майбутнього вчителя / О. П. Літовка // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Запорізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 11 квітня 2012 p.): у 4-х частинах. - Д.: ТОВ «Інновація», 2011. —Ч. 4.- С. 123 - 125.

 

Літовка О. П. Тьюторство як професійно-педагогічна позиція майбутнього вчителя / О. П. Літовка // Сучасні педагогічні технології підготовки майбутніх учителів в умовах ступеневої освіти : матеріали регіон. наук.-практ. конф. – Стаханов : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – С. 202 – 208.

 

Літовка О. П. Формування професійної позиції майбутніх учителів у процесі фахової підготовки в педагогічному коледжі як актуальна проблема сучасних науково-педагогічних досліджень / О. П. Літовка // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – 2012. – № 4(239). – С. 112 – 116.

 

Літовка О. П. Інноваційні підходи до формування особистості майбутнього фахівця як громадянина-патріота / О. П. Літовка, Л. В. Нижник // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі : мат. Всеукраїнської наук.-практич. конф. (м. Лисичанськ 27 лютого 2017 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2017. – С. 112–116.

 

Літовка О. П. Інформаційні технології в соціально-гуманітарній роботі педагогічного коледжу як засіб формування громадянина-патріота в умовах гібридної війни / О. П. Літовка // Інформаційні технології –2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (18 травня 2017 р., м. Київ) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; відповід. за вип.: М.М. Астаф’єва, Д.М. Бодненко, В.П. Вембер, О.М. Глушак, О.С. Литвин, Н.П. Мазур. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 148 – 151.

 

Літовка О. П. Історико-педагогічний аспект дослідження феномену професійної позиції майбутніх вчителів / О. П. Літовка // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : Матеріали Дніпропетровської сесії II Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Дніпропетровськ, 22 лютого 2013 р.): у 6-ти частинах. - Д.: TOB «Інновація», 2013. - Ч. 6. - С. 186 - 188.

 

Літовка О. Рольові особливості професійної позиції майбутнього вчителя і умовах гуманістичної освіти / О. Літовка // Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук : мова, освіта, культура : матеріали міжн. науково-практ. конф., 26-27 квітня 2012 р. м. Умань. - Умань : ПП Жовтий О. О., 2012 - Ч. 2. - С. 118 - 121.

 

Літовка О. Методологія дослідження проблеми формування професійної позиції майбутнього вчителя в процесі практичної підготовки / О. Літовка // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний пелагогічний університет імені Григорія Сковороди" : Збірник наукових праць. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 26. - С. 159 - 163.

 

Мінєнко Г. М. Особливості формування громадянської позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі / Г. М. Мінєнко, О. П. Літовка // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. – 2016. - № 6 (303). – С. 265 – 272.

 

Літовка О. П. Проблеми осіб з особливими потребами / О. П. Літовка, В. Є. Чурілова // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Лисичанськ, 14 груд. 2016 р.). – Лисичанськ : ФОП Пронькіна К. В., 2016. – С. 81 – 84.

 

Аль-Хамадані Н. Д. Феномен професійної позиції майбутнього вчителя в ідеях В. Сухомлинського / Н. Д. Аль-Хамадані, О. П. Літовка // Ідеї Василя Сухомлинського про психологічне забезпечення навчально-виховного процесу та сучасна освіта : зб. матер. Всеукр. науково-метод. конференції, 18-28.09.2017 / уклад. О. Е. Жосан. – Кропивницький : Ексклюзив-систем, 2017. – С. 10 - 14.  

 

Літовка О. П. Реалії формування громадянської позиції майбутнього фахівця в контексті ствердження суб’єктності української держави / О. П. Літовка, Г. М. Мінєнко // Гібридна війна на Сході України в міждисциплінарному вимірі: витоки, реалії, перспективи реінтеграції: збірник наук. праць / За заг ред. ред. В. С. Курило, С. В. Савченко, О. Л. Караман. – Старобільськ : ДЗ ,,ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2017. – C. 127–135.

 

Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Крошка С. А., Борисенко Л. Л., Брюховецька О. А.,     Жалдакова Ю. В., Крилова М. О., Ляшенко К. І.,  Мурсамітова І. А., Осіпов І. В. Севастянова О. А. Від студентських ініціатив – до активного громадянина-патріота / Г. М. Мінєнко,  О. П. Літовка,  С. А. Крошка та ін. // Від студентських ініціатив – до активного громадянина патріота: колективна монографія з досвіду роботи формування громадянської позиції майбутніх фахівців засобами розвитку студентських ініціатив / авт. кол. : Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Крошка С. А. та ін. ; за заг. ред. С. В. Савченка ; Держ. закл. ,,Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”.  – Лисичанськ : ФОП Пронькіна К. В. – 2017. – 356 с.

 

Літовка О. П., Хомич О. М. Педагогічниі погляди В. Сухомлинського в ретроспективі фундаментальних засад  Концепції нової української школи / О. М. Хомич, О. П. Літовка // Матеріали регіональної  науково-практичної  конференції «Педагогічні вектори: В. О. Сухомлинський та сучасність». – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г. – 2018. –  с. 159-164  

 

Літовка  О.П.,  Осіпов І.В.  Досвід роботи зі становлення  творчих здібностей  учнівської  й  студентської  молоді  на  прикладі  діяльності  регіонального  фестивалю повітряних зміїв «Мирне небо Донбасу» / О. П. Літовка, І. В. Осіпов // Соціально-педагогічні засади формування громадянської відповідальності у студентів: збірник матеріалів/ [голова редкол. О. А.  Удалова, члени редкол.  В. М. Бабич, Ю. В. Ївженко, Л. В. Корецька, О. Д. Літвінчук, Н. К. Наумова]. – Київ, 2019. –с. 179-181

 

Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Сергієнко Л. В. Формування громадянських  компетентностей  студентської  молоді  в  умовах  закладу  вищої  освіти  як  психолого-педагогічна проблема / Г. М. Мінєнко, О. П. Літовка, Л. В. Сергієнко // Формування  громадянських  компетентностей  фахівця  нової  генерації:  Збірник  за матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (15  травня  2019 року).  –  Лисичанськ  : ВП  «Лисичанський  педагогічний  коледж  Луганського  національного  університету    імені  Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є. – 2019. – с. 66-72

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft