Крошка Світлана Андріївна

викладач фізичного виховання

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

педагогічне звання – «вчитель-методист»

стаж роботи – 29 років.

Сертифікати

Публікації

Крошка С. А., Ляшенко В. В. Ефективність забезпечення якості спортивно-масової роботи / С. А. Крошка, В.В. Ляшенко // Вісник Луганського національного університету іменІ Тараса Шевченка (педагогічні науки). - 2017. - № 8 (313) листопад. - Ч. 2. – С. 30 - 38.

 

Крошка С. А.75 років на ниві освіти України: шляхом випробувань і звершень : колективна монографія / Авт. кол. : Г. М. Мінєнко, Н. О. Гончаренко , А. Л. Ігнатуша та ін. ; за заг. ред. В. С. Курила ; ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 296 с.

 

Kroshka S.A. Inclusion – special training system / S.A. Kroshka // Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VІІ Всеукра. наук.–практич. конф. (м. Чернігів, 7–8 квітня 2017 р.) : [в 2 т.] / ред. колегія : С. М. Шкарлет [та ін.]. – Чернігів, 2017. – Т. 2. – С. 332 – 335.

 

Крошка С.А. Methodology of carrying out health and health works on badminton for persons with violation of vision // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» ; ФОП Чернов О. Г., 2017. – С. 177-179.

 

Kroshka S. А. Use badminton as a means of motivation for physical culture and Sport / S. А. Kroshka // Спортивныеигры : Научныйжурнал. - 2017. — № 2. - С. 86 - 88.

 

КрошкаС. А.Аспективикористанняінформаційно-комунікаційнихтехнологійвпроцесіфаховоїпідготовкистудентівспеціальності «Фізичневиховання» / Г. М. Мінєнко, С. А. Крошка // Взаємодія духовного й фізичного виховання встановленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами IIІ міжн. науково-практичноїонлайн-конференції (Слов’янськ, Україна, 24-25 березня 2016 р.) в 2 т. / заред. В. М. Пристинського, О. І. Федорова. – Слов’янськ : ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, 2016. – Т. 1. – С. 407 – 414

 

Крошка С. А. Бадмінтон як засіб формування мотивації до занять фізичною культурою та спортом студентської молоді / С. А. Крошка // Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисципін і туризму : зб.наук.праць за матеріалами III Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. 16 грудня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Переяслав Хмельницький Держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП ДОМБРОВСЬКА Я. М., 2016. – С. 46 - 51.

 

Крошка С. А.Використання засобів медіаосвіти у соціально-гуманітарній роботі лисичанського педагогічного коледжу / С. А. Крошка, В. В. Ляшенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). - 2013. - № 20 (279). - С. 85 - 90.

 

Крошка С. А.Використання новітніх форм фізичного виховання в системі роботи фізкультурно-спортивного клубу / С. А. Крошка // Сучасні проблеми теорії та практики фізичного виховання, спортивних дисципін і туризму : зб.наук.праць за матеріалами І Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. 29 лют., 2016 р. / М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди [та ін.] – Переяслав-Хмельницький. – ФОП Домбровська Я.М., 2016. – С. 208 – 214.

 

Крошка С. А.Використання оздоровчої гімнастики у дошкільному закладі / С. А. Крошка // Пошуки та знахідки : матеріали наукової конференції ; ДДПЗ «Донбаський державний педагогічний університет». – Слов’янськ, 2015. – Вип. 15. – С. 92–95.

 

Крошка С. А.Дослідження та оцінка функціонального стану серцево-судинної, дихальної та негативної нервової систем за допомогою функціональних проб [Електронний ресурс] [відео] / С. А. Крошка. - Електронні відео данні (1 файл: 14 хв.). - [Лисичанськ], підпис. ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 30.05.2017.

 

Крошка С. А.Ефективність спортивно-масової роботи – запорука якісної підготовки фахівця-професіонала / В. В. Ляшенко, С. А. Крошка // Взаємодія духовного і фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами IV Міжн. науковово-практичної онлайн-конференції (Слов’янськ, Україна, 23-24 березня 2017 року у 2-х томах / гол. ред. В. М. Пристинський. – Слов’янськ : ДВНЗ Донбаський ДПУ, 2017. – Т. 2. – С. 289–295.

 

Крошка С. А.Здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі / С. А. Крошка // Заступник директора школи. – 2012. – № 4. – С. 4-10.

 

Крошка С. А.Здоров’язбережувальний напрям роботи в початковій школі як умова удосконалення навчально-виховного процесу / С. А. Крошка, Л. Л. Борисенко // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання : наукова дискусія : матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції. – Суми : СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2014. – С. 178–182.

 

Крошка С. А. Здоров’язберігаючий освітній простір – важливий сегмент роботи Лисичанського педагогічного коледжу / С. А. Крошка Л. Л. Борисенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – 2017. - № 3 (308) квітень. – С. 114 - 122.

 

Крошка С.А. Змінимо світ для дітей з особливими потребами – кроки до партнерства / С. А. Крошка // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2017. – С. 82-85.

 

Крошка С. А.Комплексний підхід до організації роботи із дітьми з особливими освітніми потребами в умовах навчального закладу / С. А. Крошка // Надання освіти з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Лисичанськ : ВП ЛПК ЛНУ: Лисичанськ: ТОВ «КИТ – Л», 2015. – С. 59 – 61.

 

Крошка С. А.Лисичанський педагогічний коледж – освіти палац золотий (до ювілею з нагоди 75-річчя) / Н. О. Гончаренко, С. А. Крошка // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – № 8 (267) квітень. – 2013. – С. 180-188.

 

Крошка С. А. Медіа-забезпечення та інноваційні технології в процесі підготовки студентів спеціальності «Фізичне виховання» / С. А. Крошка // Інформаційні технології –2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науковопрактичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 120–122.

 

Крошка С. А.Методи та форми роботи з дітьми, які мають особливі потреби: ігровий мікст / Л. Л. Борисенко, С. А. Крошка // Надання освіти з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Лисичанськ : ВП ЛПК ЛНУ: Лисичанськ: ТОВ «КИТ – Л», 2015. – С. 15 – 23.

 

Крошка С. А.Методика проведения физкультурно-оздоровительных занятий по бадминтону для лиц с нарушением зрения / С. А. Крошка // Надання освіти з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Лисичанськ : ВП ЛПК ЛНУ: Лисичанськ: ТОВ «КИТ – Л», 2015. – С. 61 – 62.

 

Крошка С. А.Методичне забезпечення формування культури здоров’я учнів основної школи у позакласній роботі / С. А. Крошка // Лабіринти реальності : Збірник наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М.А. – Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – 245 – 248.

 

Крошка С. А. Організаційно-педагогічні умови адаптації внутрішньо переміщених осіб та студентів з «нульової зони» / С. А. Крошка // Гібридна війна на Сході України в міждисциплінарному вимірі: витоки, реалії, перспективи реінтеграції : зб. наук. праць / За заг. ред. ред. В. С. Курило, С. В. Савченко, О. Л. Караман. – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017. – С. 276 – 284.

 

Крошка С. А.Організація роботи спортивного клубу у Лисичанському педагогічному коледжі в умовах професійно-педагогічної підготовки фахівців в галузі фізичного виховання / С. А. Крошка, В. В. Ляшенко // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник статей за матеріалами IIІ міжн. науково-практичної онлайн-конференції (Слов’янськ, Україна, 24-25 березня 2016 р.) в 2 т. / за ред. В. М. Пристинського, О. І. Федорова. – Слов’янськ : ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, 2016. – Т. 2. – С. 335 – 340.

 

Крошка С. А.Основні лікувальні властивості анімалотерапії / Г. М. Мінєнко, С. А. Крошка / Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 року.). – Лисичанськ : ВП «ЛПК ЛНУ», 2016. – С. 97 - 100.

 

Крошка С. А.Основні підходи до вирішення проблем надання освіти учнівській молоді з особливими потребами / С. А. Крошка, Л. Л. Борисенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2016. - № 1 (298). - Частина ІІ. – С. 141 – 149.

 

Крошка С. А.Особливості організації здоров'язберігаючого навчально-виховного процесу / С. А. Крошка / Актуальні проблеми сучасної науки: Режим доступу: http://intkonf.org/kroshka-sa-osoblivosti-organizatsiyi-zdorovyazberigayuchogo/

Крошка С. А.Особливості організації здоров’язберігаючого навчально-виховного процесу / С. А. Крошка // Підготовка майбутнього фахівця до професійної діяльності в умовах інноваційного освітнього простору : Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Ч. 1. – Донецьк: КВЗН Донецький педагогічний коледж, 2011. – С. 313 – 318.

 

Крошка С. А. Особливості формування культури здоров’я студентської молоді / Крошка С. А. // Збірник матеріалів IХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» / Міністерство освіти і науки України. – Одеса, 2016. –– С. 23 - 24.

 

Крошка С. А. Пет-терапія: історичний розвиток, значення / С. А. Крошка // Актуальні проблеми розвитку спорту з собаками у регіоні : Зб. матеріалів регіонального семінару-виставки (15 листопада 2012 р., м. Лисичанськ) / за заг. ред. Г. М. Мінєнко. – Лисичанськ : 2012. – С. 38–41.

 

Крошка С. А. Психічне здоров’я як важливий елемент багатоаспектної системи культури здоров’я учнівської молоді / С. А. Крошка // Надання освіти з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Лисичанськ : ВП ЛПК ЛНУ: Лисичанськ: ТОВ «КИТ – Л», 2015. – С. 57 – 59.

 

Крошка С.А. Підготовка вчителя нової генерації в умовах військового конфлікту (за проектом «Вчимося жити разом») / С. А. Крошка // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Пронькіна К. В. – 2017. – С.109–111.

 

Крошка С. А.Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження здоров’язбережувальних технологій на уроках / С. А. Крошка, Л. Л. Борисенко, С. І. Єршов // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. – Слов’янськ : ДДПУ, 2014. – С. 205 – 212.

 

Крошка С.А. Підготовка майбутніх фахівців Луганщини до роботи в інклюзивному середовищі (з досвіду роботи) / С. А. Крошка / Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 року.). – Лисичанськ : ВП «ЛПК ЛНУ», 2016. – С.69 - 74.

 

Підготовка студентів педагогічного коледжу до використання здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності / С. А. Крошка, Л. Л. Борисенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми ФК. ФК і спорт. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Випуск 31 (56) 15. - С. 201 – 203.

 

Крошка С. А. Реалізація завдань громадянського виховання – ядро соціально-гуманітарної роботи / С. А. Крошка, О. В. Матліна // Патріотичне становлення особистості: досвід, проблеми, інновації: зб.матеріалів обласної наук.-практ.конф. – Лисичанськ, 2011. – С.74 – 79.

 

Крошка С. А. Реалізація завдань національно-патріотичного виховання студентської молоді у Лисичанському педагогічному коледжі / С. А. Крошка, О. В. Матліна // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). - 2015. - № 7 (296), жовтень. - Ч. 2. - С. 215 - 222.

 

Крошка С. А. Соціально-економічні аспекти культури здоров’я як складової загальної культури особистості / С.А.Крошка // Педагогічна освіта: стан розвитку, проблеми, перспективи: Матеріали регіональної науковопрактичної конференції викладачів вищих педагогічних навчальних закладів I—II рівнів акредитації Східного регіону (м. Стаханов 22 березня 2012 p.). - Стаханов: ВП «Стахановський навчальний комплекс Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». - Луганськ: СПД Рєзніков B.C., 2012. - С. 92-93.

 

Крошка С. А. Спортивний клуб Лисичанського педагогічного коледжу – самостійна фізкультурно-спортивна організація / С. А. Крошка, Л. Л. Борисенко // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A. Zhurba. – October. - № 8. - 2016. – С. 82 - 86.

 

Крошка С.А. Спортивний клуб як первинна ланка організації фізкультурноспортивної роботи у Лисичанському педагогічному коледжі / С. А. Крошка // Наукова дискусія: інновації у сучасному світі: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Вінниця, 2016. – С. 25 - 31.

 

Крошка С.А. Сучасний навчальний заклад – майстерня здоров’язберігаючого освітнього простору (з досвіду роботи Лисичанського педагогічного коледжу) / С. А. Крошка // Взаємодія духовного і фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : зб. статей за мат. IV Міжн. наук.-практич. онлайн-конф. (Слов’янськ, Україна, 23–24 березня 2017 року у 2-х томах / гол. ред. В.М.Пристинський. – Слов’янськ : ДВНЗ Донбаський ДПУ, 2017. – Т. 1. – С. 487–495.

 

Крошка С.А. Умови адаптації внутрішньо переміщених осіб та студентів із зони АТО / С. А. Крошка // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі: матеріали Всеукр. наук.-практич. конф. / ВП «ЛПК ЛНУ імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Пронькіна К. В., 2017. – С.104-108.

 

Крошка С. А. Формирование культуры здоровья молодежи с особыми потребностями / С. А. Крошка // Двигательная активность учащейся молодѐжи в современном образовательном пространстве: материалы Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции (11-12 декабря 2014). – Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2015. – С. 80 – 84.

 

Крошка С. А. Уроки доброти та пізнання // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науковопрактичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» ; Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2017. – С. 85-88.

 

Крошка С. А. Формування культури здоров’я молоді з особливими потребами / С. А. Крошка // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку: тези доповідей ХІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Х. : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 152 – 155.

 

Крошка С. А. Формування культури здоров'я студентів / С.А.Крошка // Освіта Донбасу. – 2009. – № 3-4 (134-135). – С. 81-88.

Крошка С. А. Фізичне здоров’я учнів – елемент багатоаспектної системи культури здоров’я школярів / С. А. Крошка // Біологічні дослідження – 2015: Збірник наукових праць. – Житомир: ПП «Рута», 2015. – С. 469 – 471.

 

Крошка С. А. Шляхи феліксологічного становлення особистості та медіа-забезпечення фахової компетентності студентів Лисичанського педагогічного коледжу / С. А. Крошка, Г. М. Мінєнко // Освіта на Луганщині. – № 2(41). – 2015. С. 49 – 53.

 

Крошка С. А. Інклюзивна освіта в контексті реалій сьогодення / С. А. Крошка, Ю. С. Кравченко // Формування культури здоров’я дітей різного віку з особливими потребами: Матеріали Всеукраїнського науковопрактичного семінару (м. Лисичанськ, 20 лютого 2014 р.). - Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» - Лисичанськ: ООО « КИТ - Л», 2014. - С. 56-57.

 

Крошка С. А. Інноваційні оздоровчі технології дітей дошкільного віку у процесі модернізації освіти / С. А. Крошка // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Світ ХХІ сторіччя: модернізація освіти та цінності дитинства» (м. Запоріжжя: 8-9 листопада 2016). – Режим доступу : http://svit21storichya.blogspot.com/p/blog-page_78.html

 

Крошка С. А. Інноваційні технології з фізичного виховання у Лисичанському педагогічному коледжі / С. А. Крошка, К. В. Варфоломєєва // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: Зб. Матеріалів ХVІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ, Видавництво Європейського університету, 2015. – Т 1. – С. 106 – 109.

 

Крошка С. А. Інтерактивні методи навчання в процесі фізичного виховання / С.А.Крошка // Формування професійно-компетентного педагога в умовах оновлення змісту навчання: Збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Східного регіону (13 березня 2008 р ). - Красноармійське педучилище: Видавничий центр, 2008. - С.196-199.

 

Крошка С.А. Історико-теоретичний аналіз відношення суспільства до осіб з особливими потребами / С. А. Крошка / Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 року.). – Лисичанськ : ВП «ЛПК ЛНУ», 2016. – С.66-69.

 

Крошка С. А. Історико-філософська основа культури здоров'я / С. А. Крошка // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки, перспективи розвитку. – Кіровоград: Поліграфічне підприємство «Ексклюзив-Систем», 2011. – С. 8 – 12.

 

Крошка С.А. Новітні технології супроводу інклюзивної освітньої практики для дітей з особливими потребами «Кроки до партнерства» / С.А. Крошка // Професійна підготовка вихователів закладів ДО на засадах компетентністного підходу в умовах ВШ : збірник наук.-метод. праць. / [за заг.ред. В.М.Кушнір]. – Умань : ВПЦ Візаві, 2018. – С.52-56.

 

Крошка С.А. Казковий інструмент корекційної роботи / С.А. Крошка // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практич. конф. (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 117-121.

 

Матліна О.В. Безбар’єрний простір для дітей з ООП(методичні рекомендації) / О.В. Матліна, С.А. Крошка // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практич. конф. (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 136-144.

 

Мінєнко Г.М. Масажно-ортопедичні килимки – важливий аспект фізкультурно–оздоровчої роботи з дітьми / Г.М. Мінєнко, С.А. Крошка // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практич. конф. (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 144-146.

 

Сергієнко Н. В. Ресурсна кімната та ресурсний клас – інноваційний крок у сфері інклюзивної освіти / Н. В. Сергієнко, С.А. Крошка // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практич. конф. (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 196-199.

 

KroshkaS.A. Changingworldforchildrenwithspecialneeds - stepstopartnership / S. A. Kroshka, N.V. Sergienko // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практич. конф. (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 244-250.

 

Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Крошка С. А., Борисенко Л. Л., Брюховецька О. А.,     Жалдакова Ю. В., Крилова М. О., Ляшенко К. І.,  Мурсамітова І. А., Осіпов І. В. Севастянова О. А. Від студентських ініціатив – до активного громадянина-патріота / Г. М. Мінєнко,О. П. Літовка,  С. А. Крошка та ін. // Від студентських ініціатив – до активного громадянина патріота: колективна монографія з досвіду роботи формування громадянської позиції майбутніх фахівців засобами розвитку студентських ініціатив / авт. кол. : Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Крошка С. А. та ін. ; за заг. ред. С. В. Савченка ; Держ. закл. ,,Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”.  – Лисичанськ : ФОП Пронькіна К. В. – 2017. – 356 с.

 

Крошка С. А. Эффективность применения на занятиях физической культуры приоритетного использования элементов бадминтона / С. А. Крошка // Двигательная активность. Спорт. Личность.Материалы Всероссийской ( с международным участием) научно-практической конференции (Йошкар - Ола 13-14 декабря 2018г.). – Йошкар – Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2019 – с. 84-88

 

Крошка  С.  А.,Ляшенко  В.  В.Запровадження  моніторингу  спортивної майстерності студентів як складна методологічна проблема / С. А. Крошка, В. В. Ляшенко // СПОРТИВНІ ІГРИ  SPORTYVNI IHRY СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ ЕЛЕКТРОННИЙ НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ Видання Харківської державної академії фізичної культури кафедри спортивних і рухливих ігор 2018. Спортивні ігри, № 4 (10).– С.13-21

 

Крошка С. А. Гуманістичні принципи педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами / С. А. Крошка // Матеріали регіональної  науково-практичної  конференції «Педагогічні вектори: В. О. Сухомлинський та сучасність». – Лисичанськ : ФОП Чернов О.Г. – 2018. – с. 146-153

 

Крошка С. А. Педагогіка партнерства – новітня формула сучасного закладу освіти / С. А. Крошка // Формування  громадянських  компетентностей  фахівцянової  генерації:  Збірникза матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (15  травня2019 року).  –  Лисичанськ: ВП  «Лисичанський  педагогічнийколедж  Луганського  національногоуніверситету    імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є. – 2019. – с. 46-51

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft