Демченко Павло Євгенович

викладач загально технічних дисциплін

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

стаж роботи – 15 років.

Публікації

Демченко П. Є. Використання блог-технологій при викладанні дисциплін загальнотехнічного циклу / П. Є. Демченко // Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 67–69.

 

Демченко П. Є. Використання інформаційних технологій у процесі підготовки фахівців у системі безперервної освіти / В. Л. Артюшенко, П. Є. Демченко // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали VIIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (12-14 листоп. 2013 р.) / Держ. закл. «Луган. нац.у-т ім. Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 26 – 29.

 

Демченко П. Є. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі підготовці майбутніх вчителів трудового навчання / О. А. Брюховецька, П. Є. Демченко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної педагогічної освіти. Науково-методичний збірник матеріалів Днів науки. – Лисичанськ, 2015. – С. 41 – 46.

 

Демченко П. Є. Компетентнісний підхід в контексті моніторингу якості підготовки фахівця / П. Є. Демченко // Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичної конференції «Наукова молодь: досягнення та перспективи». – Луганськ: СПД Рєзніков В.С., 2009. – С. 28 – 31.

 

Демченко П. Є. Компетентнісний підхід до створення моделі фахівця / П. Є. Демченко // Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції 23 березня 2011 року: українською та російською мовами : У двох частинах. – Ч. 1. – Донецьк: КВНЗ «Донецький педагогічний коледж», 2011. – С. 184–187.

 

Демченко П. Є. Підготовка майбутніх вчителів технології в умовах модернізації освіти / П. Є. Демченко // Пошуки і знахідки: матеріали наукової конференції ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (травень 2016) / [За заг. ред. Т. А. Євтухової]. – Слов’янськ, 2016. – Вип. 16. – С. 73–76.

 

Демченко П. Є. Стан, проблеми та перспективи підготовки майбутніх вчителів технології в лисичанському педагогічному коледжі / П. Є. Демченко // Технологічна освіта в інформаційно-освітньому просторі: матеріали Всеукраїнського інформаційно-методичного семінару (м. Лисичанськ, 07 квітня 2016 р.). – Лисичанськ: ФОП Пронькіна К. В. – 2016. – С. 17 – 19.

 

Демченко П. Є. Створення та використання електронних посібників при викладанні загальнотехнічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / П. Є. Демченко // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (14-16 листоп. 2012 р.) / Держ. закл. «Луган.нац.у-т ім. Тараса Шевченка». – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 51–53.

 

Демченко П. Є. Сучасні електронні посібники як засіб підвищення якості викладання загальнотехнічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / П. Є. Демченко // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі : матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю Луган. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (16-18 листоп. 2011 р.). – Луганськ, 2011. – С. 60–63.

 

Демченко П. Є. Умови формування професійної компетентності вчителя трудового навчання / П. Є. Демченко // Нові матеріали і перспективні технології, охорона праці і професійна освіта: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – С. 135 - 137.

 

Демченко П. Є. Шляхи поліпшення якості підготовки майбутніх вчителів трудового навчання в контексті творчої діяльності студентів / П. Є. Демченко // Матеріали міжвузівської регіональної науково-теоретичної конференції «Інтеграція наукової і навчальної роботи : проблеми, досвід, інновації». – Лисичанськ, 2013. – С. 68 – 69.

 

Демченко П. Є. Інноваційні підходи до національно-патріотичного виховання молоді / П. Є. Демченко // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі : матеріали Всеукраїнської наук.-практич. конференції (м. Лисичанськ 27 лютого 2017 р.). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» ; ФОП Чернов О.Г., 2017. – С. 55 - 57.

 

Демченко П. Є. Перспективи впровадження STEM-навчання в технологічній освіті / П. Є. Демченко // STEM-освіта – проблеми та перспективи : збірник матеріалів ІІ Міжнародного наук.-практич. семінару, м. Кропивницький, 25-26 жовтня 2017 р. / за заг. Ред.. О. С. Кузьменко та В. В. Фоменка. – Кропивницький : КЛА НАУ, 2017. – С. 32 - 33.

 

Демченко П. Є. Трудова підготовка учнів в авторській школі В. О. Сухомлинського / П. Є. Демченко // Педагогічні вектори: В. О. Сухомлинський та сучасність : Матеріали регіональної наук.-практич. конф. – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 95–98.

 

 

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft