Борисенко Лілія Леонідівна

викладач фізичного виховання

кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії»

стаж роботи – 14 років.

Публікації

Борисенко Л. Л. Валеологічна студія як засіб формування здоров'язберігаючого середовища коледжу / Л. Л. Борисенко // Взаємодія духовного і фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : зб. статей за матер. IV Міжн. наук. - практич. онлайн-конф. (Слов’янськ, Україна, 23–24 березня 2017 року у 2-х томах / гол. ред. В. М. Пристинський. – Слов’янськ : ДВНЗ Донбаський ДПУ, 2017. – Т. 1. – С. 420–430.

 

Борисенко Л. Л. Використання здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності майбутніх педагогів / Л. Л. Борисенко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку сучасної педагогічної освіти: наук.-метод. зб. матер. Днів науки – (Стаханов-Лисичанськ, квітень, 2015). – Лисичанськ, 2015. – С. 36–41.

 

Борисенко Л. Л. Використання інформаційних технологій під час підготовки вчителя фізичної культури / Л. Л. Борисенко // Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (18 трав. 2017 р., м. Київ). – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 29–31.

 

Борисенко Л.Л. Впровадження засобів ІКТ в інклюзивну освіту / Л. Л. Борисенко / Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 року.). – Лисичанськ : ВП «ЛПК ЛНУ», 2016. – С.26 - 28.

 

Борисенко Л.Л. Дистанційне навчання – вимога часу / Л. Л.Борисенко // Освіта України в умовах військового конфлікту на Донбасі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Пронькіна К. В. – 2017. – С.18–21.

 

Борисенко Л. Л. Запровадження інноваційних технологій та інтерактивних методів у навчальний процес з вивчення предмета “Валеологія” / Л.Л.Борисенко // Валеологічна освіта в навчальних закладах України: стан, напрямки й перспективи розвитку. — Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2010. - Ч. 1. - С. 34-38.

 

Борисенко Л. Л. Здоров’язбережувальний напрям роботи в початковій школі як умова удосконалення навчально-виховного процесу / С. А. Крошка, Л. Л. Борисенко // Питання педагогіки, психології та методики початкового навчання : наукова дискусія : матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції. – Суми : СумДПУ імені А. С.Макаренка, 2014. – С. 178–182.

 

Борисенко Л. Л. Здоров’язберігаючий освітній простір – важливий сегмент роботи Лисичанського педагогічного коледжу / С. А. Крошка Л. Л. Борисенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – 2017. - № 3 (308) квітень. – С. 114 - 122.

 

Борисенко Л. Л. Лікувальна педагогіка як напрямок оздоровлення дітей та молоді / Л. Л. Борисенко // Збірник матеріалів регіонального семінару-виставки (15 листопада 2012 р., м. Лисичанськ) / за заг. ред. Г. М. Мінєнко. – Лисичанськ, 2012. – С. 8 - 10.

 

Борисенко Л.Л. Лікувальна фізична культура - напрямок збереження здоров’я молоді / Л.Л.Борисенко // Актуальні проблеми фізичного та валеологічного виховання учнівської молоді; теорія і практика:Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ, 20 березня 2013 р.). - Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». - Лисичанськ : ООО "КИТ-Л", г.Лисичанск, 2013 - С. 18-20.

 

Борисенко Л. Л. Методи та форми роботи з дітьми, які мають особливі потреби: ігровий мікст / Л. Л. Борисенко, С. А. Крошка // Надання освіти з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Лисичанськ : ВП ЛПК ЛНУ: Лисичанськ: ТОВ «КИТ – Л», 2015. – С. 15 – 23.

 

Борисенко Л.Л. Модернізація освітньої галузі та спеціальна освіта в Україні / Л. Л. Борисенко / Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного навчального закладу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 року.). – Лисичанськ : ВП «ЛПК ЛНУ», 2016. – С.23 - 26.

 

Борисенко Л. Л. Організація навчання дітей з особливими потребами / Л.Л.Борисенко // Формування культури здоров’я дітей різного віку з особливими потребами: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (м. Лисичанськ, 20 лютого 2014 р.). - Лисичанськ: ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» - Лисичанськ: ООО « КИТ - Л», 2014. - С.15 - 16.

 

Борисенко Л. Л. Організація самостійної роботи як фактор професійного становлення педагога / Л. Л. Борисенко // Педагогічна освіта: стан розвитку, проблеми, перспективи: Матеріали регіональної науковопрактичної конференції викладачів вищих педагогічних навчальних закладів I—II рівнів акредитації Східного регіону (м. Стаханов 22 березня 2012 p.). - Стаханов: ВП «Стахановський навчальний комплекс Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». - Луганськ: СПД Рєзніков B.C., 2012. - С. 30 - 32.

 

Борисенко Л. Л. Основні підходи до вирішення проблем надання освіти учнівській молоді з особливими потребами / С. А. Крошка, Л. Л. Борисенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2016. - № 1 (298). - Частина ІІ. – С. 141 – 149.

 

Борисенко Л. Л. Педагогічна практика як мотив навчання студентів та їхнього професійного становлення / Л. Л. Борисенко // Практично-професійна підготовка студентів у системі вищої освіти: проблеми та шляхи вдосконалення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Х. : ФОП Шейніна О.В., 2011.- С. 42 - 44.

 

Борисенко Л. Л. Підвищення ефективності процесу фізичного виховання в умовах інклюзивної освіти / Л. Л. Борисенко // Надання освіти з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору: Збірник матеріалів регіональної науково-практичної конференції. – Лисичанськ : ВП ЛПК ЛНУ: Лисичанськ: ТОВ «КИТ – Л», 2015. – С. 23 – 26.

 

Борисенко Л. Л. Підвищення інтересу і мотивації до навчання у дітей з особливими потребами за допомогою ФК / Л. Л. Борисенко // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2017. – С. 19-22.

 

Борисенко Л. Л. Підвищення інтересу і мотивації до навчання у дітей з особливими потребами за допомогою ФК / Л. Л. Борисенко // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : Збірник за матеріалами V Всеукр. науково-практичної конференції (12 грудня 2017 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2017. – С. 19-22.

 

Борисенко Л. Л. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження здоров’язбережувальних технологій на уроках / С. А. Крошка, Л. Л. Борисенко, С. І. Єршов // Гуманізація навчально-виховного процесу: збірник наукових праць. – Слов’янськ : ДДПУ, 2014. – С. 205 – 212.

 

Борисенко Л. Л. Підготовка студентів педагогічного коледжу до використання здоров’язберігаючих технологій у професійній діяльності / Борисенко Л.Л. // Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості : збірник за матеріалами IIІ міжн. науково-практичної онлайн-конференції. – Слов’янськ : ДВНЗ “Донбаський державний педагогічний університет”, 2016. – Т. 2. – С. 322 - 329.

Борисенко Л. Л. Впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивну освіту / Л. Л. Борисенко // Система надання освіти дітям з особливими потребами в умовах сучасного закладу освіти : матеріали  Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Лисичанськ 14 грудня 2016 року). – Лисичанськ : ВП  «Лисичанський  педагогічнийколедж  Луганського  національногоуніверситету   імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Пронькіна К. В. – 2016. – с. 26-28

 

Крошка С.А., Борисенко Л.Л.Спортивний клуб Лисичанського педагогічного коледжу – самостійна фізкультурно- спортивна організація Scientific Journal Virtus. –Issue # 8,  October, 2016. – C. 82-86

 

Борисенко Л.Л. Ідея фізичного виховання у педагогічній спадщині В.Сухомлинського / Л. Л. Борисенко, О. С. Цвік // Педагогічні вектори: В.О.Сухомлинський та сучасність : Матеріали регіональної наук.-практич. конф. – Лисичанськ : ФОП Чернов О. Г., 2018. – С. 32–37.

 

Борисенко Л.Л. Фізична культура як інклюзивне середовище / Л.Л. Борисенко // Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу : Збірник за матеріалами VІ Всеукр. наук.-практич. конф. (12 грудня 2018 року). – Лисичанськ : ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», 2018. – С. 23-26.

 

Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Крошка С. А., Борисенко Л. Л., Брюховецька О. А.,     Жалдакова Ю. В., Крилова М. О., Ляшенко К. І.,Мурсамітова І. А., Осіпов І. В. Севастянова О. А. Від студентських ініціатив – до активного громадянина-патріота / Г. М. Мінєнко,  О. П. Літовка,  С. А. Крошка та ін. // Від студентських ініціатив – до активного громадянина патріота: колективна монографія з досвіду роботи формування громадянської позиції майбутніх фахівців засобами розвитку студентських ініціатив / авт. кол. : Мінєнко Г. М., Літовка О. П., Крошка С. А. та ін. ; за заг. ред. С. В. Савченка ; Держ. закл. ,,Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”.  – Лисичанськ : ФОП Пронькіна К. В. – 2017. – 356 с.

 

Борисенко  Л.  Л.,Цвік  О.  С.Громадянська  компетентність  якпроблема педагогічної теорії практики / Л. Л. Борисенко, О. С. Цвік // Формування  громадянських  компетентностей  фахівцянової  генерації:  Збірникза матеріалами Всеукр. науково-практичної конференції (15  травня2019 року).  –  Лисичанськ: ВП  «Лисичанський  педагогічнийколедж  Луганського  національного університету імені Тараса Шевченка» – Лисичанськ : ФОП Єгорова О. Є. – 2019. – с. 7-13

This website is created with Website Builder - Ucraft
i want a website like this
Ucraft is a free website builder that provides web designers, marketers and business owners with a set of web design tools to start their next awesome project in minutes. No coding or designer skills needed. Go to Ucraft